Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky


§ 1 Rozsah platnosti

Tieto obchodné podmienky platia výlučne a len voči podnikom a právnickým osobám verejného práva a iba v rámci kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom  e-schopu medzi spoločnosťou  Fruhmann GmbH NTL Manufacturer & Wohlesaler  - ďalej len „predajca“-  a zákazníkom  - ďalej len „zákazník“.   Podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s našimi obchodnými podmienkami alebo sa od nich odchyľujú,  uznáme iba v prípade, že sme ich platnosť výslovne písomne potvrdili.
Tieto obchodné podmienky platia aj pre akékoľvek budúce  obchody so zákazníkom, pokiaľ pôjde o právne úkony  podobného charakteru.


§ 2 Ponuka a uzatvorenie zmluvy

Všetky ponuky  na e-schope  predajcu predstavujú  iba nezáväzné pozvanie  (invitatio ad offerendum)  pre zákazníka,  aby predajcovi predložil svoju obchodnú ponuku. Objednávka zákazníka predstavuje takúto ponuku. K uzatvoreniu zmluvy dochádza až na základe jej prijatia predajcom.  O prijatí ponuky bude zákazník upovedomený prostredníctvom e-mailu.

Dátum prijatia objednávky bude zákazníkovi bezodkladne  oznámený formou potvrdenia príjmu. Toto potvrdenie príjmu však ešte nepredstavuje  prijatie ponuky.

Pokiaľ predajca z nejakých dôvodov nemôže objednávku zákazníka splniť, upovedomí  ho o tom  prostredníctvom  e-mailu.

Ak typ výrobku, ktorý si zákazník vybral, v čase objednávky nie je  dostupný, oznámi predajca zákazníkovi v potvrdení objednávky predpokladaný termín dodania. Ak výrobok dlhodobo nie je možné dodať,  predajca príjem objednávky nepotvrdí. V takom prípade k uzatvoreniu zmluvy o dodaní tovaru nedôjde.


§ 3 Predmet zmluvy, vlastnosti, dodanie a  dostupnosť

Predmetom zmluvy je tovar špecifikovaný zákazníkom v objednávke  a tovar uvedený v objednávke/alebo potvrdení objednávky v konečnej cene uvedenej v e-shope predajcu.  Chyby a omyly v e-shope, najmä pokiaľ ide o dostupnosť tovaru, sú vyhradené.
 
Vlastnosť objednaného tovaru  vyplýva z jeho opisu  v e-shope. Zobrazenia výrobkov na  e-shope môžu byť niekedy nepresné, najmä farba sa môže z technických dôvodov  výrazne odlišovať od skutočnosti.  Obrázky slúžia iba pre názornosť a môžu sa od výrobku odlišovať. Technické údaje, hmotnosť,  miery a výkon  sú uvedené čo najpresnejšie, môžu ale vykazovať bežné odchýlky.  Uvedené vlastnosti nepredstavujú nedostatky dodávaných výrobkov.


§ 4 Ceny a platenie

Ak nebolo písomne  dohodnuté inak,  platia naše ceny ex Work vrátane balného a aktuálnej DPH.
Kúpna cena musí byť uhradená výlučne na účet uvedený v potvrdení objednávky. Zrážka skonta je prípustná iba v prípade samostatnej písomnej dohody.   

Ak nebolo dohodnuté inak, kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní od dodania.  V prípade omeškania účtujeme úroky z omeškania vo výške  8 percent nad aktuálnou základnou úrokovou sadzbou p.a. Právo uplatnenia vyššej škody v dôsledku omeškania ostáva vyhradené.

Pokiaľ nebola uzatvorená dohoda o pevnej cene, vyhradzuje si predajca pri dodávkach, ktoré budú realizované 3 mesiace po uzavretí zmluvy alebo neskôr, právo primeranej úpravy ceny výrobkov  v závislosti od zmenených mzdových, materiálových a distribučných nákladov

Pri dodávkach s hodnotou objednaného tovaru  od 150,00 EUR (bez DPH) predajca neúčtuje dopravné náklady.  Pri  dodávkach s nižšou hodnotou objednaného tovaru  sa vyúčtuje cena vlastných nákladov dopravy.

Zásielku tovaru zabezpečuje balíková služba alebo špedícia. Ak  zákazník požaduje  poistenie zásielky, musí si ho zabezpečiť sám.


§ 5 Zúčtovanie

Zúčtovanie s pohľadávkami predajcu je vylúčené. 


§ 6 Dodacia lehota

Predpokladom pre začatie plynutia nami uvedenej dodacej lehoty je včasné a riadne splnenie záväzkov zákazníka. Námietka nesplnenia zmluvy zostáva vyhradená.  

V prípade, že sa zákazník dostane do omeškania  v prijatí zásielky alebo poruší inak vlastným zavinením povinnosť poskytnúť súčinnosť,  sme oprávnení požadovať náhradu škody  tým spôsobenej vrátane prípadných zvýšených nákladov,  pričom právo uplatnenia ďalších nárokov ostáva nedotknuté.  Za takých okolností prechádza riziko náhodnej straty alebo náhodného zhoršenia predmetu kúpy na zákazníka v okamihu, v ktorom sa zákazník dostal do omeškania  v prijatí zásielky alebo plnení záväzku..


§ 7 Prechod rizika pri zásielke

Dopravné riziko pri dodávkach znáša predajca. Prevzatím tovaru, ktoré potvrdí  zákazník svojím  podpisom u dopravcu,  prechádza  riziko na zákazníka.


§ 8 Výhrada vlastníctva

Vyhradzujeme si právo vlastníctva k dodanej veci až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy o dodávke.  Toto platí aj pre budúce dodávky, a to aj v prípade, že sa na toto právo výslovne vždy neodvoláme. Sme oprávnení  predmet  kúpy  vziať späť, ak zákazník poruší zmluvu.

V prípade meškania platby zo strany zákazníka je predajca oprávnený uplatniť práva vyplývajúce z výhrady vlastníctva.  Uplatnenie  práva výhrady vlastníctva neznamená odstúpenie od zmluvy, iba ak by predajca výslovne vyhlásil, že odstupuje od zmluvy.


§ 9 Záruka

Podmienkou  pre uplatnenie záručných práv je, aby si zákazník splnil svoju povinnosť bezodkladnej prehliadky a reklamácie  podľa  § 377 Podnikového zákonníka.
Záručné nároky sú premlčané po uplynutí 24 mesiacov od odovzdania  nami dodaného tovaru zákazníkovi.  
Na tovar dodaný predajcom je záruka iba v prípade, že bola výslovne uvedená v potvrdení objednávky na príslušný druh výrobku.

Nárok na regres v zmysle § 933 b Všeobecného občianskeho zákonníka  (ABGB) je vylúčený.


§10 Spracovanie a ochrana údajov

Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonnými predpismi v záujme rýchleho a bezchybného vybavenia objednávky.

Zákazník dáva predajcovi  svoj výslovný súhlas s odoberaním písomných informačných materiálov, resp. noviniek na reklamné účely. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať krátkym neformálnym oznámením predajcovi.


§11 Rôzne

Táto zmluva a vzájomné právne vzťahy medzi zmluvnými stranami  podliehajú právu Rakúskej republiky s vylúčením  obchodného práva OSN (CISG).

Miestom plnenia a výlučným miestom súdu pre všetky spory, ktoré  by mohli vyplynúť z tejto zmluvy, je sídlo predajcu, pokiaľ z potvrdenia objednávky nevplýva niečo iné. Predajca si však vyhradzuje právo žalovať aj  na všeobecnom súde zákazníka.  

Akékoľvek dohody, dodatočné zmeny, doplnky,  vedľajšie dojednania atď. sú platné iba v písomnej podobe,  musia teda obsahovať originálne podpisy alebo zabezpečené elektronické podpisy.

Pokiaľ niektoré ustanovenia  tejto zmluvy sú alebo sa stanú neúčinnými alebo budú obsahovať medzery, ostávajú ostatné ustanovenie zmluvy v platnosti.